• Barn utan text grått på båda sidor lika stora

Personlig utveckling - Familjestöd - Familjehem - Utbildning

Att få igång en utveckling

Vi hjälper personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD, ADD och Asperger, ibland även kombinerat med missbruk. Vi hjälper även personer som på grund av en livskris backat i sin utveckling och inte kan ta sig ur sitt tillstånd. Vi sätter igång en personlig utveckling för dem med hjälp av kognitiva metoder som minskar besvären på ett djupare plan än bara beteendeförändringar. Klienterna lyckas ofta ta ett nytt steg i livet, börjar ta ansvar och får högre livskvalité med mindre lidande. 

Att stimulera utveckling innan det blir problem

Efter många år av framgångsrikt arbete med klienter med svår problematik har vi nu börjat satsa även preventivt. Vi utforskar vägar för att i tidig ålder stimulera barns utveckling och minska deras funktionsnedsättning.

En framgångssaga 

Fredrik var utagerande (ADHD), hamnade ofta i slagsmål, prövade droger. Skolan fungerade inte trots personlig assistent som hårdbevakade honom de två timmar som han härdade ut. Biologiska familjen var splittrad bl a tack vare missbruk. Han placerades på HVB-hem, men det fungerade inte.

Efter våra insatser, både i hans hemmiljö och i skolan, har nu Fredrik gått ut grundskolan med godkänt i alla ämnen och börjat gymnasiet. All personlig utveckling som Fredrik kämpat sig igenom har lett till att han nu även har förmågan att härbärgera sina impulser.