• Barn utan text grått på båda sidor lika stora

Personlig utveckling: Familjehem - Behandling - Utbildning

Att få igång en utveckling

Domiga arbetar främst med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk och/eller familjesociala svårigheter. Vi hjälper även vuxna och har en stor flexibilitet i våra insatser.

Vi sätter igång en personlig utveckling med hjälp av kognitiva metoder som minskar besvären på ett djupare plan än bara beteendeförändringar. Klienterna lyckas ofta ta ett nytt steg i livet, börjar ta ansvar och får högre livskvalitet.

En framgångssaga 

Fredrik var utagerande (ADHD), hamnade ofta i slagsmål, prövade droger. Skolan fungerade inte trots personlig assistent som hårdbevakade honom de två timmar som han härdade ut. Biologiska familjen var splittrad bl a tack vare missbruk. Han placerades på HVB-hem, men det fungerade inte.

Efter våra insatser, både i hans hemmiljö och i skolan, har nu Fredrik gått ut grundskolan med godkänt i alla ämnen och börjat gymnasiet. All personlig utveckling som Fredrik kämpat sig igenom har lett till att han nu även har förmågan att härbärgera sina impulser.