Familjebehandling - en satsning i den biologiska familjen

Form och innehåll

Öppenvård är svårt. För att lyckas krävs mycket fasta former som vi redogör för nedan. Lika viktigt är innehållet som du kan läsa mer om under Våra tankar.

Från utanförskap, hemmasittande, institutionsvård till ett fungerande liv

Målsättningen med vårt program "Vård på Hemmaplan" är att klienten ska komma igång med sin personliga utveckling och till slut kunna ta ansvar för sitt eget liv. Det inkluderar allt från det egna agerande vid konflikter till att vårda sina nära relationer och att kunna gå i skolan eller arbeta. För att lyckas med detta krävs ofta en genomgripande insats med utbildning och förstärkning av klientens nätverk, personlighetsutvecklande behandling, en fungerande sysselsättning och eventuellt en väl avvägd medicinering.

Därför förordar vi öppenvård som huvudalternativ

Vi anser att den normaliserande miljön är central för framgång. Att vara en del i en samhällskontext är i sig läkande, men också en viktig förutsättning för att andra, mer specifika insatser, ska bli verkningsfulla. Därför ska insatsen genomföras under så normala förhållanden som möjligt - i hemmet, i skolan, på arbetet och fritidsverksamheter.

Inledande undersökning

När vi tar oss an en klient gör vi en undersökning där vi träffar klienten och alla berörda. Vi gör en bedömning av vilka som är viktiga personer i nätverket och vilka insatser som är nödvändiga. Därefter lägger vi gemensamt upp en plan för arbetet. Detta är en viktig fas i behandlingen där förtroenden får växa fram och känslan av att, trots många tidigare misslyckanden, kan det vara möjligt att starta en positiv utveckling. 

Det egna nätverket bygger trygghet

A och O är att få nyckelpersonerna runt klienten att samverka utifrån:

  • en gemensam förståelse för klientens förutsättningar, både som individ och utifrån funktionsnedsättningen
  • ett gemensamt förhållningssätt och agerande som stimulerar utveckling och inte triggar utagerande.

För barn och ungdomar är hemmet och familjen ofta en central punkt och en start i vårt arbete. Många gånger engagerar vi inte bara kärnfamiljen utan även släktingar, bonusföräldrar, vänner till föräldrar, etc. för att få ett tillräckligt starkt nätverk. Vård på Hemmaplan är ett arbete med utmaningar och motgångar som måste hanteras och då måste det finnas personer som tar vid när andra måste hämta andan. Personerna i nätverket får också olika funktioner för att det dagliga livet ska fungera.

Sysselsättning för att bygga ansvarstagande

I nästa led arbetar vi även med befintlig skola, arbetsplats, fritidsverksamheter, etc. för att ta det helhetsgrepp som krävs. Efter att grundtryggheten har skapats är en fungerande sysselsättning vägen att driva den personliga utvecklingen vidare. Detta måste ske på ett planerat vis där klienten tränas i att anta allt större utmaningar, får lyckas och kanske för första gången får en positiv spiral av växande självförtroende. Personerna där blir en del av nätverket och får en viktig roll i att se till att det finns ett kontinuerligt stöd för utveckling under dygnets alla timmar.

Utbildning och handledning av nätverket 

Där finns alltid ett rent utbildningsmoment med handledning för att öka förståelsen för barnet och hur dess utveckling kan komma igång. Alla blir en del av den planerade behandlingen vilket garanterar att vi går i takt och att klienten antar utmaningar i rätt följd och av rätt storlek. Vi träffar personerna i nätverket både individuellt och i grupp. Slutmålet är att klienten, kanske för första gången, ska få leva i ett sammanhang där alla agerar baserat på en gemensam förståelse. I takt med att vår handledning stärker deras agerande ökar den läkande kraften av att leva ett normalt liv vilket i en del fall är tillräckligt.

Terapeutiska samtal

I vissa fall krävs även en ren terapeutisk insats för att få igång utvecklingen. Det märker vi ofta redan under den inledande undersökningen men inte alltid. Om klienten inte utvecklas på det sätt vi hoppas i programmet drar vi igång samtal. Baserat på allt vi lärt oss om klienten under byggandet av nätverket anpassar vi ett lämpligt upplägg för samtal med en av våra terapeuter.

Många gånger behövs även terapeutiska familjesamtal eller samtal med individer i familjen för att få igång utvecklingen. Med mindre barn där ren terapi kan vara svårt att genomföra är detta ofta en framkomlig väg.  

Följa utvecklingen

Det är oerhört viktigt att kunna registrera den utveckling som faktiskt sker under arbetet, inte minst för klienten själv som ofta inte inser sina framsteg pga dåligt självförtroende. Även anhöriga behöver få upp ögonen för framstegen för att orka med och framhärda i den långa processen. Vi använder oss därför av observationer på utveckling som nätverket gör. Dessa visar hur klienten följer psykologins utvecklingsteori och vilken fas den befinner sig i. Observationerna kan också visa på att klienten står och stampar i utvecklingen och att ytterligare insatser behövs. I vår rapportering till socialtjänsten använder vi oss av dessa observationer.