Den inkluderande och normaliserande skolan


Det går i snitt två barn med allvarlig beteendeproblematik, som t.ex. ADHD, i varje klass. Det ställs särskilda krav att undervisa dessa barn. Ofta kräver de en stor del av lärarens uppmärksamhet till förfång för de andra eleverna. Samspelet med vårdnadshavarna blir lätt problematiskt.

Samtidigt vet vi att skolan har en avgörande betydelse för den unges utveckling till ett gott vuxenliv. Inte enbart för den kunskap som förmedlas, utan minst lika viktig är den normaliserande funktion som skolan har.

För att lyckas behöver läraren ha en förståelse för dessa elevers speciella förutsättningar och vad som krävs för att ta tag i deras utvecklings-försening. 
 

Berättelse om Fredrik med ADHD


 

 Artikel ur tidning Skolvärlden

 

Under läsåret 2012/13 utvecklade vi i samarbete med Stallarholmsskolan i Strängnäs nya arbetsmetoder och bedömningsinstrument för barn med särskilda behov. Detta projekt, ”Steget före”, finansierades av Specialpedagogiska Skolmyndigheten. I ett korsbefruktande möte mellan psykoterapi och pedagogik fann vi vägar för grundskolan att mycket tidigt fånga upp barnen och få igång deras personliga utveckling. Arbetet har varit framgångsrikt och Strängnäs kommun inför nu pedagogiken på alla sina grundskolor genom vårt utvecklingsprogram. Vi påbörjar nu även ett utvecklingsarbete i Haninge kommun.

För de barn som kräver extra insatser erbjuder vi individuellt stöd och behandlingsprogram. 

Även föräldrar kan behöva hjälp och där har vi lite olika lösningar för att bidra.