Verksamhetsutveckling i skolan


Utifrån det arbete vi genomfört på Stallarholmsskolan och nu förfinar på andra skolor har vi tagit fram ett utvecklingsprogram med målsättningen att höja skolans måluppfyllelse för barn med särskilda behov. Visionen är att alla barn ska ha möjligheten att gå ut grundskolan med godkända betyg och nå sin fulla betygspotential, även om man kanske startar skolan med brister i några av de grundläggande förutsättningarna för inlärning.    Programmet innehåller tre arbetsområden
  1. Observationsverktyg för inlärningsförmåga som identifierar elever med särskilda behov och visar på deras utveckling fram till den punkt där läroplanens kunskapskriterier kan ta vid.
  2. Ett pedagogiskt och didaktiskt agerande som stimulerar den personliga utveckling som krävs hos varje barn för att kunna tillgodogöra sig skolans arbete
  3. Samverkan med föräldrar och kommunens andra enheter såsom elevhälsan, socialkontoret, etc. Kommunikationen baseras på ett gemensamt professionaliserat språk utifrån observationsverktyget

____________________________________________________________________________________________

 

Det normala upplägget för programmet är att vi genomför en seminarieserie med varje arbetslag på skolan. Vi arbetar inom alla områden beskrivna ovan samt ger pedagogerna en grundläggande förståelse för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mellan seminarierna har vi handledning för personalen både i grupp och individuellt. I en del fall auskulterar vi i klassrummet.

I vårt arbetssätt utgår vi alltid från hur pedagogerna jobbar idag, på ett induktivt vis, och lyfter fram de goda exemplen som vi fogar in i den pedagogiska modell som är grunden för programmet.
   

 

Skolledningen är en central del av utvecklingsprogrammet och frågor av strukturell karaktär, som kräver förändringar av skolans organisation och processer, hanteras inom programmet.